Lomasoft IVR ระบบการให้คะแนนความพึงพอใจทางโทรศัพท์

Lomasoft IVR ใช้งานในรูปแบบการให้คะแนน ความพึงพอใจในบริการขององค์กร เพื่อนำข้อมูลสถิติที่ได้รับมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการขององค์กร

โดยลักษณะการทำงานดังนี้
1. เมื่อมีลูกค้าติดต่อเข้ามาโดยผ่านระบบตอบรับ Lomasoft IVR โอนสายไปยังหน่วยงานที่ให้บริการหรือแผนก Call Center
2. ลูกค้าสนทนากับพนักงานรับสาย เมื่อจบการสนทนา พนักงานแจ้งลูกค้าขอคะแนนความพึงพอใจ
3. โอนสายลูกค้าไปยังระบบให้คะแนน Lomasoft IVR
4. ระบบแจ้งข้อความ เพื่อขอรับการกดให้คะแนน เช่น กรุณากดให้คะแนนความพึงพอใจ
กด 1. ดีมาก กด 2. ดี กด 3. พอใช้ กด 4. ควรปรับปรุง เมื่อลูกค้ากดตัวเลข ระบบจะบันทึกข้อมูลการกด เก็บเป็นฐานข้อมูล ( Database )
5. ลูกค้าวางสาย
6. ผู้ดูแลระบบ Lomasoft IVR ทำการเรียก Report ต่างๆโดย Lomasoft Web


 1,410 total views,  1 views today

Facebook Comments Box